Update projecten (december ’22)

In het beleidsplan 2023-2026 ‘Gezond oud in Voorne aan Zee’ hebben wij 2 hoofdlijnen geformuleerd waaronder de projecten van het Programma Ouderen Voorne vallen. Deze hoofdlijnen zijn: ‘Langer thuis’ en ‘Positieve gezondheid’. In het beleidsplan vindt u een uitgebreide toelichting op deze thema’s en onder de thema’s ook de projecten.

Hieronder leest u de huidige stand van zaken van enkele projecten:

Welzijn huisbezoeken

In gemeente Westvoorne zijn en worden bij 75+ inwoners signalerende huisbezoeken afgelegd. De informatie uit deze bezoeken wordt over de domeinen heen gedeeld (ook met huisartsen). Op dit moment wordt gewerkt aan digitalisering van de vragenlijst en geautomatiseerde doorverwijzing (naar huisarts, MEE, Wmo), alsook de dataontvangst in de huisartsenpraktijk (m.b.v. VIP Live). Door het automatiseren van de werkwijze is het mogelijk data te analyseren. Implementatie over de hele gemeente Voorne aan Zee staat op de agenda.

TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel)

TOM is een multidisciplinair valpreventieprogramma waarmee ouderen thuis veilig mobiel kunnen blijven. Niet alleen wordt gekeken naar bewegen, maar ook naar voeding en sociale contact. Gemeenten en zorgaanbieders zijn gestart met overleg om TOM in de regio te gaan opzetten.

Centrale toegang thuiszorg

Op initiatief uit het werkveld in Brielle is gestart met de opzet van de pilot van project ‘Centrale Toegang Thuiszorg Brielle’. Doel is via 1 centrale toegang de aanvragen voor thuiszorg te laten verlopen en de beschikbaarheid inzichtelijk te maken. Het project zal dienen als pilot om daarna opgenomen te worden in het centrale Regionale Coördinatiepunt ZHE. De begeleiding voor dit project wordt gedaan door Nathalie Groenveld en Roos Akkermans.

Regionale samenwerking toegang specialist Ouderengeneeskunde voor de eerste lijn

In een brainstormsessie is het beschikbare aanbod aan dienstverlening in kaart gebracht en gekeken hoe de dienstverlening naar patiënten thuis voldoende passend en bereikbaar te realiseren is. De bereikbaarheidsgegevens zullen nog voor het einde van 2022 door middel van een informatiekaart verspreid worden aan de huisartsen in de regio. Daarnaast worden er vervolg bijeenkomsten georganiseerd om een slimmere manier van organiseren met elkaar te bedenken om de expertise van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn goed toegankelijk te maken.

Expertiseteam Ouderen Voorne

Met elkaar hebben de professionals van het toekomstige Expertiseteam een werkwijze uitgedacht en opgezet om multidisciplinair op vraag van huisartsen een beoordeling van complexe situaties bij ouderen thuis te kunnen doen. Inhoudelijk is daarmee het proces uitgewerkt. Als vervolgstappen dienen de randvoorwaarden nog verder opgepakt te worden. Daar hoort onder andere bij een gesprek met de zorgverzekeraars over de financiering en aansluiting bij het de werkwijze van het Regionaal Coördinatiepunt ZHE. Als de randvoorwaarden ook in orde zijn kan het expertiseteam in 2023 starten.